Sanyasa Deeksha and Shishya Sweekaran

  Swamiji Sree Sudhindhra Thirtha with Shishya Swamiji Sree Samyamindra Theertha

Hodu Swamiji Sree Samyamindra Theertha with Shishya Swamiji Sree Samyamindra Theertha

The Guru With The Shishya Offering Pooja

 

The Guru With The Shishya Offering Pooja

Swamiji Sree Samyamindra Theertha with Shishya Swamiji Sree Samyamindra Theertha

Glimpses of Sanyasa Deeksha by H.H.Samyameendra Swamiji and Shishya Sweekaran by H.H.Sudhindhra Thirtha Swamiji held at Holy Haridwar on 20th June ,2002 :
Senior Swamiji with Shishya at Vedavyasa Pooja Shishya holding Holy Danda and wearing Kashaya vastra    Senior Swamiji and Shishya

Senior Swamiji with Shishya at Vedavyasa Pooja

Shishya holding Holy Danda and wearing Kashaya vastra

Senior Swamiji and Shishya

Photo Courtesy : svksuresh